+31 (6) 28 33 55 54 info@petcomforthus.nl

Algemene Voorwaarden

PET Comfort Honden Uitlaat Service

0628335554 

info@PETComfortHUS.nl   

Cornelis Mertenssstraat 21, 3553JN, Utrecht

KvK: 83648658

Bank: NL75 ABNA 0103 3154 62

1. Introductie: Deze algemene voorwaarden van PET Comfort Honden Uitlaat Service ‘PC HUS’ zijn van toepassing op alle opdrachten aan en dienstverlening door PC HUS. PC HUS is gevestigd aan de Cornelis Mertenssstraat 21 (3553 JN) in Utrecht en is ingeschreven in het handelsregister onder nummer 83648658. Deze algemene voorwaarden staan op de website van PC HUS – www.PETComfortHUS.nl – en zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel.

Deze algemene voorwaarden zijn ook ten behoeve van aan PC HUS verbonden personen, zijnde iedere (rechts)persoon betrokken bij de uitvoering van de opdracht en/of op wie in verband daarmee enige aansprakelijkheid zou kunnen rusten. Iedere verbonden persoon kan derhalve een beroep op deze algemene voorwaarden doen, dit is een onherroepelijk derdenbeding om niet.

2. Opdracht: Alle opdrachten aan PC HUS worden uit hoofde van een overeenkomst van opdracht en uitsluitend op basis van een online inschrijfformulier aanvaard en uitgevoerd door PC HUS. In het online inschrijfformulier zijn afspraken tussen opdrachtgever en PC HUS over de uitvoering van de opdracht vastgelegd, zoals in elk geval:

  • de gegevens van opdrachtgever;
  • de gegevens van het gastdier;
  • de duur, dagen en tijden waarop de uitlaatdiensten worden uitgevoerd;
  • de machtiging voor maandelijkse automatische incasso;
  • de vermelding hoe PC HUS toegang heeft voor het ophalen en terugbrengen van het gastdier;
  • de vereiste entingen en wormen, teken en vlooien behandelingen;
  • de machtiging van opdrachtgever aan PC HUS om medische zorg aan het gastdier te verlenen zoals beschreven in de algemene voorwaarden;
  • de contactgegevens van een extra contactpersoon en/of dierenarts voor spoedoverleg in bijzondere omstandigheden;
  • de vermelding dat als een uitlaatafspraak niet ten minste 48 uur van tevoren is geannuleerd het overeengekomen tarief onverminderd in rekening wordt gebracht;
  • de vermelding dat op de opdracht en dienstverlening algemene voorwaarden van toepassing zijn.

3. Verantwoordelijkheden PC HUS:
a. PC HUS zal alle opdrachten met zorg, integriteit, professionaliteit en kundigheid uitvoeren;
b. PC HUS heeft een bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering;
c. PC HUS zal bij (vermoedelijke) ziekte of verwonding van een gastdier na consultatie en op voorschrift van een dierenarts medische zorg aan het gastdier verlenen en alle maatregelen nemen die PC HUS op dat moment juist voorkomen, alles voor rekening en risico van opdrachtgever;
d. PC HUS zal weigeren het gastdier voor een uitlaatafspraak mee te nemen als dit volgens PC HUS om welke reden dan ook niet verantwoord is. In dat geval zal PC HUS opdrachtgever daarover direct informeren;
e. PC HUS zal opdrachtgever zo spoedig mogelijk informeren over eventuele bijzonderheden die zich bij een uitlaatafspraak hebben voorgedaan.

4. Verantwoordelijkheden opdrachtgever:
a. Opdrachtgever zal PC HUS tijdig alle juiste en volledige informatie verstrekken die PC HUS nodig heeft voor het goed en verantwoord uitlaten en verzorgen van het gastdier ter uitvoering van een opdracht;
b. Opdrachtgever is WA verzekerd waarbij het gastdier is meeverzekerd;
c. Opdrachtgever zorgt ervoor dat PC HUS toegang tot het gastdier heeft zoals overeengekomen op het opdrachtformulier;
d. Opdrachtgever zorgt ervoor dat het gastdier de vereiste vaccinaties heeft gehad en behandeld is tegen wormen en teken en vlooien;
e. Opdrachtgever zorgt ervoor dat het gastdier sociaal in de omgang is en bekend is met basis commando’s;
f. Opdrachtgever zorgt ervoor tijdens de uitlaattijden telefonisch bereikbaar te zijn;
g. Opdrachtgever machtigt PC HUS om voor rekening en risico van opdrachtgever de onder 3.c hierboven beschreven medische zorg aan het gastdier te verlenen en maatregelen te nemen;
h. Opdrachtgever zal bij verhindering een uitlaatafspraak ten minste 48 uur van tevoren annuleren. Bij latere annulering of afwezigheid van het gastdier wordt het overeengekomen tarief onverminderd in rekening gebracht;
i. Opdrachtgever accepteert dat het gastdier bij thuiskomst vies en nat kan zijn en treft hier desgewenst maatregelen voor.

5. Betaling: PC HUS zal opdrachtgever maandelijks per e-mail de verschuldigde vergoeding conform het overeengekomen tarief factureren. De verschuldigde vergoeding wordt vervolgens 5 werkdagen na factuurdatum, automatisch bij opdrachtgever geïncasseerd. De tarieven staan op de website www.PETComfortHUS.nl. Als er door PC HUS nieuwe tarieven worden vastgesteld zal dit 1 maand voor de wijziging per email aan opdrachtgever worden medegedeeld. Als de automatische incasso om welke reden dan ook niet is gelukt, dan kan PC HUS de dienstverlening stopzetten en aan opdrachtgever de wettelijke handelsrente en incassokosten in rekening brengen. Opdrachtgever kan bezwaren tegen een factuur tot dertig kalenderdagen na de factuurdatum per e-mail aan PC HUS meedelen. Blijft een dergelijke mededeling achterwege, dan geldt de factuur als aanvaard.

6. Vertrouwelijkheid en teruggave van zaken:  PC HUS zal alle informatie van welke aard dan ook waarover PC HUS de beschikking heeft of krijgt van opdrachtgever, de “Vertrouwelijke Informatie”, zowel tijdens als na beëindiging van de opdracht vertrouwelijk behandelen. PC HUS zal al het redelijke ondernemen om deze vertrouwelijkheid te waarborgen en zal de Vertrouwelijke Informatie uitsluitend gebruiken voor de uitvoering van de opdracht. Het voorgaande geldt niet voor zover openbaarmaking verplicht is op grond van de wet of een bindende uitspraak van een bevoegde rechter of overheidsorgaan. Indien en voor zover PC HUS zaken van opdrachtgever ter uitvoering van de opdracht onder zich heeft verkregen, dan zal PC HUS deze direct aan opdrachtgever (terug) geven als opdrachtgever dat verlangt of uit eigener beweging indien en zodra de opdracht is geëindigd.

7. Aansprakelijkheid PC HUS: PC HUS is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade van opdrachtgever als opdrachtgever aantoont schade te hebben geleden door opzet of bewuste roekeloosheid van PC HUS. De aansprakelijkheid van PC HUS is beperkt tot directe schade en tot maximaal het bedrag dat gelijk is aan:
a. de door PC HUS van opdrachtgever daadwerkelijk ontvangen bedragen over de voorafgaande gefactureerde periode van twee maanden; of
b. het bedrag dat door de verzekeraar onder de door PC HUS gesloten verzekering aan PC HUS wordt uitgekeerd.

Iedere aanspraak vervalt twaalf maanden na het tijdstip waarop het ontstaan van de aanspraak redelijkerwijs bekend had moeten zijn, maar niet later dan achttien maanden na de datum van de laatste factuur. PC HUS is niet aansprakelijk voor tekortkomingen van derden. PC HUS is door opdrachtgever gemachtigd eventuele aansprakelijkheidsbeperkingen van derden namens opdrachtgever te aanvaarden.

8. Aansprakelijkheid en vrijwaring opdrachtgever: Opdrachtgever is tegenover PC HUS aansprakelijk voor schade die door het gastdier is veroorzaakt. Als niet duidelijk te achterhalen is welk gastdier de schade heeft veroorzaakt, dan zal het schadebedrag worden verdeeld tussen de betrokken opdrachtgevers. Opdrachtgever vrijwaart PC HUS van aanspraken van derden en andere schade die PC HUS lijdt door of in verband met de opdracht.

9. Beëindiging van de opdracht: Opdrachtgever en PC HUS kunnen de opdracht te allen tijde beëindigen om welke reden dan ook door haar met inachtneming van een opzegtermijn van één maand tegen het einde van een kalendermaand per e-mail op te zeggen bij de andere partij.

10. Persoonsgegevens: PC HUS is bevoegd (persoons)gegevens van opdrachtgever te verwerken, te bewaren en ter kennis te brengen van alle (rechts)personen die betrokken zijn bij de uitvoering van de opdracht.

11. Wijzigingen: PC HUS kan deze algemene voorwaarden wijzigen.  De meest recente algemene voorwaarden staan op de website van PC HUS – www.PETComfortHUS.nl -.

12. Afwijkingen: Afwijkingen op deze algemene voorwaarden kunnen uitsluitend schriftelijk door PC HUS en opdrachtgever worden overeengekomen.

13. Toepasselijk recht en geschillenbeslechting: Op de rechtsverhouding tussen PC HUS en opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing. Eventuele geschillen tussen PC HUS en opdrachtgever zullen in eerste instantie in onderling overleg worden opgelost. Als onderling overleg niet binnen een redelijke termijn resulteert in een oplossing, dan zal het geschil uitsluitend worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Utrecht.